Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

           Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy           w powiecie płońskim (II)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ubiegać się mogą :

- osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Płońsku jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), będące            w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwanych grupami defaworyzowanymi tj.

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Ze wsparcia wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Zgodnie z przyjętą w projektach RPO WM definicją, osobą długotrwale bezrobotną jest  osoba bezrobotna nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wnioski można pobrać;

- w siedzibie PUP w Płońsku pok. nr 17 lub

- ze strony internetowej Urzędu Pracy: plonsk.praca.gov.pl

 

Kwota dotacji – 21 000 zł

Projekt realizowany do 31.12.2018r.

Osoby z terenu powiatu płońskiego, zainteresowane udziałem w projekcie  i spełniające w/w kryteria proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy     w Płońsku,

ul. Wolności 12, pokój nr 17 tel. 236623756