Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH –PODSTAWOWE INFORMACJE


Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe
Obecnie funkcjonuje około 26,5 tysiąca Kół Gospodyń Wiejskich powstałych w ramach Kółek Rolniczych ( ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz.U. z 1982 roku, Nr32, poz. 217). oraz kilka tysięcy powstałych po 2004 roku jako Stowarzyszenia.
KGW pilnie potrzebują osobowości prawnej. Obecnie nie mają możliwości, by aplikować po dotacje, środki finansowe na bieżącą działalność i rozwój. Częstokroć nawet samorządy nie mogą udzielić/rozliczyć wsparcia finansowego udzielanego KGW.
Pełnomocnik rządu ds. MSP oraz ARMIR - jako instytucje wspierające w bieżących działaniach i rozwoju aktywności KGW - opieka, wsparcie, pełna koordynacja - proces rejestracji, bieżącej działalność, wsparcie finansowe rozwój.,
Na podstawie obowiązującej ustawy Koła Gospodyń Wiejskich, uzyskując osobowość prawną, zostaną w pełni samorządnymi, niezależnymi organizacjami mieszkańców wsi.


2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH – WSPARCIE I ROZWÓJ

 

 • osobowość prawna - wpis do Krajowego Rejestru KGW
 • zerowe koszty rejestracji
 • dochody KGW przeznaczone na działalność statutową bez podatku CIT, uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów, bez obowiązku kasy fiskalnej, zwolnienie z podatku VAT, , zwolnienie z obowiązku kas fiskalnych, możliwość otrzymywania dotacji
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarcze
 • możliwość zakładania związków kół gospodyń wiejskich (min. dwa koła)
 • dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej
 • zapewnione wsparcie pełnomocników w biurach powiatowych ARMiR- u
 • do 31 grudnia 2018 roku wsparcie finansowe 3 - 5 TYS ZŁ w zależności od liczby zadeklarowanych członkiń we wniosku do KRKGW
 • stałe programy/możliwość ubiegania się w ramach konkursów, środki europejskie, wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju/ Pełnomocnik rządu ds. MSP,
 • współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają doradztwo, wsparcie i opiekę przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.
 • minimum formalności i obciążeń administracyjnych

3. DZIAŁALNOŚĆ KGW.

Tradycja i nowoczesność.
Koło Gospodyń Wiejskich, w każdej wsi, nasza mała Polska.
Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich; działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin; rozwój terenów wiejskich. Przedsiębiorczość i rozwój:

 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • nicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.