Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

     „MARSZ GWIAŹDZISTY 2018 –ROWEREM PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI”

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej „MARSZ GWIAŹDZISTY 2018 –ROWEREM PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI”.

CEL IMPREZY

– rozwój turystyki na terenie powiatu płońskiego

– wzrost atrakcyjności turystycznej gmin poprzez promocję atrakcyjnych miejsc

   w poszczególnych gminach

– tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego

II. ORGANIZATORZY

– Starostwo  Powiatowe w Płońsku

- Urząd Gminy w Sochocinie

- Urząd Gminy w Płońsku

- Urząd Gminy w Baboszewie

- Urząd Gminy w Dzierzążni

III.  TERMIN IMPREZY

Marsz odbędzie się dnia 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie powiatu płońskiego w godzinach 9.00 – 17.00. W razie bardzo złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.)  marsz może zostać odwołany.

IV. OPIS MARSZU

Marsz ma charakter turystyczny. Zadaniem uczestników marszu jest przemierzenie rowerem jednej trasy biegnącej przez warte odwiedzenia miejsca powiatu.

Każda gmina współorganizująca marsz organizuje swoją grupę uczestników i przyjmuje zapisy.  Każda grupa ma opiekuna ustalonego przez daną gminę.

OPIS TRASY ok. 40 km. (godziny mogą ulec zmianie):

9.00     Zbiórkaprzy Kościele pw. Jana Chrzciciela w Sochocinie, gawęda nt. 100. lecia sochocińskiego kościoła oraz Bitwy nad Wkrą

9.20     Start Marszu Gwiaździstego

- przejazd przez miejscowości Sochocin, Kuchary Żydowskie, Bolęcin, Ślepowrony, Lisewo

- 15 min. przystanek przy SP w Lisewie (10.50 – 11.05)

- kontynuowanie jazdy: Poczernin, Cempkowo

11.50   Dojazd do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cempkowo (przerwa ok 40 min.)

- poczęstunek (chleb ze smalcem, drożdżówki, twarożek, ciastka);

- gry i zabawy rekreacyjne;

- prezentacja nt. Bitwy Arcelińskiej. 

12.30   Wyruszenie uczestników w dalszą drogę

- kontynuacja przejazdu w stronę miejscowości Jeżewo, Skrzynki, Cholewy, Wroninko.

13.30   Dojazd do gospodarstwa zielarskiego Pana Jacka Salaka we Wroninku

-przerwa na zwiedzanie przedsiębiorstwa. (ok. 15 min.)

13.45   Końcowy odcinek Marszu Gwiaździstego

-przejazd przez miejscowości Wilamowice, Ilino, Ilinek, Szerominek, Kluczewo, Arcelin.

15.00   Wjazd na teren przy świetlicy wiejskiej w Arcelinie – zakończenie trasy.

Do g. 17.00 Podsumowanie marszu, wręczenie pamiątkowych medali, grill dla wszystkich uczestników marszu

ZGŁOSZENIA

Udział w marszu można zgłosić do dnia 23 maja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce marsz gwiaździsty 2018 na stronach internetowych:

- w gminie Płońsk – na http://ugplonsk.bip.org.pl oraz na facebooku Urzędu Gminy w Płońsku

- w gminie Baboszewo – osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w pokoju nr 30 i nr 18 w godz. 7.30 – 15.30, w sekretariacie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie w godz. 16.00 – 21.00 oraz na stronie www.gminababoszewo.pl

- w gminie Sochocin – na stronie www.sochocin.pl w zakładce turystyka i w aktualnościach

- w gminie Dzierzążnia – na stronie internetowej www.dzierzaznia.pl w aktualnościach

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  W marszu mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie.

2.  Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w marszu pod opieką osób dorosłych i dodatkowo są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na ich udział w marszu.

3. Uczestnicy marszu zobowiązani są do:

- posiadania dokumentu tożsamości;

- złożenia przed rozpoczęciem marszu stosownego oświadczenia, iż akceptują postanowienia     

  niniejszego regulaminu;

- złożenia przed rozpoczęciem marszu oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na  pokonanie trasy rowerowej i udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych;

- przestrzegania regulaminu marszu oraz obowiązkowego podporządkowania  się decyzjom organizatorów marszu, stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów marszu oraz opiekuna;

- bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach leśnych;

- zachowania proekologicznego.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie wraz z wyznaczonymi zastępami Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczają przejście i przeprowadzają całą grupę na drugą stronę zachowując szczególną ostrożność;

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy;

- poprzez złożenie pisemnego oświadczenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację jego wizerunku w relacjach z przebiegu marszu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;

- zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami marszu mogą być wykorzystane

  przez prasę, radio telewizję i inne media;

- wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi grupy;

- nieprzestrzeganie regulaminu marszu powoduje wykluczenie z marszu;

- w sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną;

- wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmuje organizator 

  marszu;

- zabrania się uczestnictwa w marszu po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania

  alkoholu w trakcie marszu.

UBEZPIECZENIA

Organizator, Starostwo Powiatowe w Płońsku, zapewnia podstawowe ubezpieczenie OC.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Udział w marszu jest bezpłatny.

NAGRODY

Uczestnicy marszu, którzy odwiedzą wszystkie przystanki po wybranej trasie, otrzymają pamiątkowe gwiazdy.

Wszelkich informacji o marszu udzielają:

- w gminie Płońsk:

Joanna Szewczak tel. 23 662 99 15, e-mail: gminnabibliotekapubliczna@wp.pl;

Olga Kmieć tel. 23 662 56 35 w.47, e-mail: olga.kmiec@ugplonsk.pl

Dawid Wiśniewski, tel. 23 662 56 35 w.47 e-mail: dawidwisniewski9301@gmail.com

- w gminie Baboszewo:

Jolanta Pająk tel. 23 661 10 91 w.40 e-mail: pajak@gminababoszewo.pl

Katarzyna Gierkowska  tel. 23 661 10 91 w.28 e-mail: ewidencja@gminababoszewo.pl

 - w gminie Sochocin:

Kamil Wojciechowski tel. 23 661 80 01 w.45 e-mail: kamil.wojciechowski@sochocin.pl

- w gminie Dzierzążnia:

Ewelina Imbir tel. 23 661 5904 w. 46 e- mail: odpady@dzierzaznia.pl

- Starostwo Powiatowe w Płońsku – Anna Goliasz, tel. 23 663 24 45

e-mail: promocja@powiat-plonski.pl