Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

           

Porządek obrad
sesja 30 listopad 2017

   Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni znastępującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 203/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 7. Podjęcie Uchwały Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
 8. Podjęcie Uchwały Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie Uchwały Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego
 10. Podjęcie Uchwały Nr 207/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
  i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
 11.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia   w roku szkolnym 2016/2017
 12. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Skarbnika   i Sekretarza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia za 2016 rok                        
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

                    Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   30 listopada  2017 roku  o godzinie  13.00  w  sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy   w Dzierzążni

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Mariusz Wróblewski