Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
Intensywne opady deszczu od godz. 18.00 dnia 21.10.2016r. do godz. 18.00 dnia 22.10.2016r.
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon Płońsk informuje, że jako zarządca drogi krajowej planuje podjąć działania polegające na ustawieniu na gruntach przyległych do pasa drogowego drogi nr 10 zasłon przeciwśnieżnych
Stowarzyszenie Amicus Gminy Dzierzążni zaprasza na Festyn Rodzinny z okazji Gminnego Dnia Seniora, który odbędzie się 16 października br. w godzinach 15 - 17 Remiza w Dzierzążni
Służba Celna ostrzega przed zatruciami i śmiercią po spożyciu podrobionego alkoholu.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że zmienił się termin uiszczania opłat a gospodarowanie odpadami komunalnymi z płatności kwartalnych na miesięczne
System ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim
Wójt Gminy Dzierzążnia i Skarbnik Gminy w dniu 22 września 2016r. podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwa "Poprawa spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Poprawa rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Kwota pozyskanej dotacji w wysokości 166 459zł.
W piątek 23 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku jubileusze obchodziło 11 par. 50 lecie obchodzili państwo: Alina i Ryszard Brzozowscy z Nowego Gumina, Barbara i Waldemar Kacperscy z Pomianowa, Henryka i Michał Kownaccy z Nowych Kucic, Janina i Sylwester Malczyk z Nowych Kucic, Elżbieta i Sylwester Rakowscy z Gumowa, Ewa i Kazimierz Radeccy z Niwy, Marianna i Zygmunt Stańczak z Nowej Dzierzążni, Maria i Tomasz Szymańscy z Dzierzążni, Lucja i Izydor Tęgowscy z Cumina, Lucyna i Jan Wilkop z Korytowa. Za 60- lecie wspólnego pożycia odznaczeni zostali państwo Sabina i Eugeniusz Sachnowscy z Błomina Gumowskiego. Wójt Witold Pająk dostoinym jubilatom życzył zdrowia, spokoju i radości na dalsze długie lata wspólnego życia. Podkreślił, że "drodzy jubilacji jesteście wzorem trwałości małżeńskiej i wzorem trwałości rodziny. Jesteście przykładem dla innych jak być razem i wspólnie pokonywać życiowe przeszkody". Ceremonię uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz poczęstunek dla jubilatów i zebranych gości Na twarzach jubilatów widać było ogromne wzruszenie.
W dniu 18 września 2016r. odbyły się Gminno Parafialne dożynki w Skołatowie. Świętowanie rozpoczęła msza polowa, której przewodniczył ks. prałat Tadeusz Zaborny, a kazanie wygłosił ks. Jan Pikulski, emerytowany proboszcz parafii w Kamienicy. Zgodnie ze zwyczajem, było wspólne dzielenie się chlebem. Licznie zgromadzonych wiernych częstowali Wójt Gminy - Witold Pająk, starostowie dożynek: Jadwiga Matusiak i Marek Malczewski. Gospodarz gminy - Wójt Witold Pająk dziękował za tegoroczne plony, za trud rolnika wkładany każdego dnia w codzienne obowiązki. Dożynki w Skołatowie uświetniła orkiestra gminno - parafialna pod batutą Michała Głowackiego.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice na odcinku od km 0 + 000 do km 11 |+ 903,15"
Lokalna Grupa Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno - szkoleniowe pt. : "Zasady przyznania dofinansowania z zakresu przedsiębiorczości". Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 21 września br. w godz. 15.30 do 18.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Nowe Sarnowo (działka 92 i 100) w km 0 + 000 - 1 + 333, nr drogi 300336W"
W dniu 18 lipca 2016r., Wójt Gminy - Witold Pająk i Skarbnik Gminy - Grażyna Zawłocka podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa - Adama Struzika na dofinansowanie „ Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice nr drogi 300351W (działka 53 i 41) Etap I w km 0 + 000 – 1 + 200, Etap II w km 1 + 200 – 1 + 642” Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 619 250zł. Powyższa pomoc jest dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020
Gmina Dzierzążnia jest w trakcie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2016 - 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji w załączonym pliku.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne