Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
Mazowiecki Bus 500 plus rozpoczął objazd po powiecie płońskim. W dniu 18 maja br. był przy Urzędzie Gminy Dzierzążnia. W busie można było uzyskać informacje na temat programu "Rodzina 500 plus". Porad udzielali pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik Delegatury w Ciechanowie - Krzysztof Bieńkowski oraz Anna Brzezińska.
Informacja Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące przekroczenia w 2015 roku dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego.
Na mocy Komisji Europejskiej termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 został wydłużony do dnia 15 czerwca 2016r.
W dniu 1 maja 2016r. uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Achacjusza w Skołatowie rozpoczęła się uroczystość 90- lecie OSP Sarnowo i Gminne obchody Dnia Strażaka. Następnie dalsze obchody odbyły się przy remizie OSP w Sarnowie. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście Jadwiga Michalska - Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Ciechanowie, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej - Paweł Jakubowski, Starosta Płoński - Andrzej Stolpa, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, poseł na sejm RP - Zbigniew Sosnowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płońsku i Wójt Gminy Płońsk - Aleksander Jarosławski. Druhowie usłyszeli wiele słów podziękowań za codzienną służbę, męstwo i zaangażowanie od Wójta Gminy Dzierzążnia i zaproszonych gości. Zasłużonym wręczono odznaczenia oraz odczytano historie OSP Nowe Sarnowo, która świętowało 90 - lecie jej powstania. Odczytała ją druhna Paulina Bogucka.
BUS 500+ przyjedzie pod Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28 w dniu 18 maja 2016r. w godz. 13.45 do 14.45
Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W dniu 15 marca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W Gminie zorganizowano eliminacje szczebla podstawowego w którym udział wzięło 27 uczestników, w tym: - grupie szkoła podstawowej - 6 - w grupie gimnazjum 15 - grupie ponad gimnazjalnej 6 Z grup tych eliminacje na szczeblu podstawowym zostały zakwalifikowane do eliminacji powiatowych. Grupa wiekowa - Szkoła Podstawowa: 1. Walczak Patryk - MDP Sarnowo 2. Mielczarek Piotr - MDP Kucice 3. Brzeziński Jakub - MDP Sarnowo Grupa wiekowa - Gimnazjum: 1. Szymańska Paulina - Gimnazjum 2. Ziębińska Karolina - Gimnazjum 3. Krokwa Julita - - Gimnazjum Grupa wiekowa - Szkoła Ponad Gimnazjalna: 1. Bogucka Klaudia - MDP Sarnowo 2. Wiśniewski Damian - MDP Sarnowo 3. Ryglewicz Aleksandra - MDP Sarnowo
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
W Gminie Dzierzążnia wnioski o świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016r. będzie można złożyć w Gminnym, Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 4 w godz. 8.00 -16.00 Wydawanie wniosków od 22 marca 2016r.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji w załączonym pliku.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 1 marca 2016r. godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Płońsku przy ul. Spółdzielcza 2, sala konferencyjna (I piętro). Temat szkolenia nt.: Wyślij PIT przez Internet i szybko skorzystaj z ulg podatkowych'
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne