Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia.

Mam przyjemność powitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Dzierzążnia. W dobie rozwoju technologii informatycznych jest to niezbędny warunek w przedstawieniu tego co się dzieje w naszej „małej ojczyźnie” .

Dołożymy wszelkich starań aby na stronie tej były zamieszczone wszelkie informacje pomocne zarówno mieszkańcom  jak i osobom zainteresowanym  naszą Gminą.

Wójt  Gminy Dzierzążnia
mgr inż. Mirosław Opolski

 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 
Dożynki Gminno - Parafialne odbyły się przy kościele parafialnym pw. św. Achacjusza w Skołatowie. Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony koncelebrowali ks Czesław Rychlicki z parafii św. Jana Chchrzciela z proboszczem parafii Trójcy Świętej w Rypinie - ks. Tadeusz Zabornym i ks Jerzy Drozdowski z parafii św. Mikołaja w Gąbinie. Na dożynki przybyli okoliczni mieszkańcy, rolnicy, sadownicy oraz zaproszeni goście min. Andrzej Kamasa - Dyrektor MODR w Warszawie oraz Jacek Malicki - Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Za trud codziennej pracy Wójt Mirosław Opolski dziękował rolnikom i sadownikom. To dzięki ich ciężkiej pracy na nasz stół trafia chleb. Podziękowania i życzenia zebrani usłyszeli również od Dyrektora Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Andrzeja Kamasy. Dożynki w Skołatowie uświetniła młodzież ze Stowarzyszenia Amicus , chór, schola i orkiestra parafialna oraz zespól Fiesta.
Planowany termin rozpoczęcia procesu nagazowania gazociągu przebiegającego przez Gminę Dzierzążnia - 16.09.2014r. Termin zakończenia to 22.09.2014r.
W dniu 29 czerwca 2014r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Guminie. W zawodach wzięło udział 8 jednostek OSP z terenu Gminy Dzierzążnia. Komisja sędziowska w składzie: 1. Przewodniczący - Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej w Płońsku - bryg. Dariusz Brzeziński 2. Członek - sekc. Szymon Żebioński Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1. OSP Podmarszczyn - 46,22sek. 2. OSP Kucice 47,42sek. 3.OSP Gumino 61,14sek. 4.OSP Dzierzążnia 69,76sek. 5. OSP Starczewo 71,70sek. 6. OSP Kadłubowo 74,78sek. 7. OSP Wierzbica 75,21sek. 8. OSP Sarnowo 87,04sek. Pozostałe grupy Kobieca Drużyna Pożarnicza: 1. KDP Kadłubowo 75,81sek. 2. KDP Sarnowo 107,34sek. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 1. MDP Kucice - 71,07sek. 2. MDP Sarnowo - 77,40sek.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD DNIA 25.06.2014R. DO DNIA 9 LIPCA 2014R. w ramach działań: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi Miejsce składania wniosków w biurze LGD - "Przyjazne Mazowsze" przy ul. H. Sienkiewicza 11 w Płońsku.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza zainteresowanych rolników na szkolenie TEMAT SZKOLENIA: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, MIEJSCE SZKOLENIA: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY W DZIERZĄŻNI TERMIN SZKOLENIA: 11 CZERWCA 2014 ROKU (ŚRODA) GODZINA 10 00 PROWADZĄCY SZKOLENIE: Pan Marcin Lewandowski pracownik Biura Powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku
W dniu 4 maja 2014r. obchodziliśmy Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw.. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie w intencji strażaków i ich rodzin z terenu Gminy Dzierzążnia i z terenu Gminy Bulkowo. Następnie uroczystość przeniosła się do Świetlicy wiejskiej przy OSP Kadłubowo. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście min. Zastępca Komendanta PSP w Płońsku - Dariusz Brzeziński, Dyrektor MODR w Warszawie - Andrzej Kamasa, V-ce Starosta Powiatu Płońskiego - Andrzej Stolpa, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DZIERZĄŻNI I NOWYCH KUCICACH INFORMUJĄ, IŻ DO 31 MAJA 2014R. BĘDĄ DOKONYWANE ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W TYCH SZKOŁACH ZAPISÓW DOKONUJĄ RODZICE DZIECI: - URODZONYCH W ROKU 2010 I 2011 - ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA W ZAŁĄCZENIU WNIOSEK, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DZIERZĄŻNI LUB W NOWYCH KUCICACH
LGD Przyjazne Mazowsze prosi wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi o pilny kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze do dnia 23 kwietnia 2014r.
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 w sali nr 325 na II piętrze (sala konferencyjna) w terminie od 5 do 25 lipca 2013r. w godz. 10 - 14 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142005-2 Dzierzążnia
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Etap regionalny; konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 17 maja 2013r. Etap wojewódzki; konkurs trwa do 21 czerwca 2013r.
Wójt Gminy Dzierzążnia zgodnie z pismem z Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2012 roku Nr WIS.-P.7840.8.871.12.0 TM zamieszcza na stronie internetowej Urzędu, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
Rozwój infrastrukturalny Gminy nastąpił w latach 2000-2010 i trwa nadal do chwili obecnej. Rozwój ten był możliwy dzięki systematycznemu pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz w formie dotacji, oraz środków własnych przeznaczonych w budżecie gminy na inwestycje infrastrukturalne.
Gmina gospodarna i nowoczesna, choć świadoma swej historii i tradycji; gmina przyjazna i pomocna dla jej mieszkańców, ale jednocześnie otwarta na inwestorów – oto strategiczne, długofalowe cele, które przyświecają całej społeczności i władzom Gminy Dzierzążnia