Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie przed upałami od godz. 12.00 dnia 3 sierpnia 2015r. do godz. 20.00 dnia 8 sierpnia 2015r. Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015r.) temperaturę max około 30C. W pozostałych dniach temperatura max od 30C do 35C temperatura min od 16C do 21C.
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Nadleśnictwo Płońsk ogłasza zakaz wstępu do lasu od dnia 5 lipca 2015r. aż do odwołania.
ZJAWISKO/ STOPIEŃ ZAGROŻENIA: BURZA Z GRADEM/1
ZJAWISKO ZAGROŻENIE: UPAŁ/2
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że w związku z długotrwałą suszą która powoduje wystąpienie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych brakiem opadów deszczu istnieje możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód w terminie do dnia: 17.07.2015r. Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji: ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działek specjalnych produkcji rolnej. Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej www.mazowieckie.pl , lub w Urzędzie Gminy pok. nr 24. Wypełniając wniosek o szacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR. Wniosek obszarowy, musi być załącznikiem do wniosku o szacowanie szkód. Wójt Gminy Dzierzążnia mgr inż. Witold Pająk
Odbiór elektrośmieci z terenu Gminy Dzierzążnia w dniu 9 lipca od godz. 9.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 8 lipca 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia wydawać będzie paczki żywnościowe w godzinach od 9.00 do 14.00. Osoby uprawnione zapraszamy po odbiór paczek
W dniu 28 czerwca br. odbyły się zawody sportowo - pożarnicze w Gumowie, w których wzięło udział 7 jednostek OSP z terenu Gminy Dzierzążnia, 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Kucicach i Sarnowie oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza w Sarnowie. Komisję sędziowską reprezentowali przedstawiciele Komendy Powiatowy PSP w Płońsku w składzie: Robert Kujawski, Marcin Lewandowski i Bartosz Jaworski. Pierwsze miejsce zajęło OSP Kucice, drugie miejsce Podmarszczyn, trzecie miejsce Gumino i kolejno: OSP w Starczewie, Dzierzążni, Sarnowie i Wierzbicy Pańskiej. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kucicach zajęła pierwsze miejsce, a drugie MDP w Sarnowie.
Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników winny złożyć swoje kandydatury wraz z kompletem dokumentów do Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28 w terminie do 30 czerwca 2015r.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wspólnie z lokalną organizacja Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia, spełniających następujące kryteria : 1)Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi: -dla osoby samotnie gospodarującej – do 813,00 zł netto/ miesięcznie -dla osoby w rodzinie –684,00 zł netto/miesięcznie 2)Przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.marca 2004r(tj. Dz. U. z 2015r poz. 163) tj.: ubóstwo, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wydał skierowania dla 60 rodzin uprawnionych do pomocy. Skierowania zostały przekazane do Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia- na podstawie których będą wydawane w dniu 15 czerwca w godz. 10-14 paczki żywnościowe. Pomoc w tej formie będzie realizowana raz w miesiącu w okresie od czerwca 2015r do lutego 2016r. Produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż. O terminie odbioru paczek w danym miesiącu osoby uprawnione będą na bieżąco informowane. Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również , że skierowania mogą być wydawane także dla osób które nie są w ewidencji tut Ośrodka, pod warunkiem że osoba lub rodzina spełnia wcześniej wymienione kryteria. Prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 023 661 59 04 w 43- w godzinach 8,00-16,00.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji w załączonym pliku.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne