Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
Dnia 7 grudnia 2015r. w Urzędzie Gminy w Dzierzążni o godz. 9.00 (sala konferencyjna) odbędzie się szkolenie w zakresie dietetyki dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem od godz. 8.00 dnia 18.11.2015r. do godz. 21.00 dnia 18.11.2015r.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa grogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice nr drogi 300351 W (działka 53 i 41) w km 0 + 000 - 1 +200 Etap I, Etap II w km 1 +200 - 1+642"
Wójt Gminy Dzierzążnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie pt.: Modernizacja gospodarstw rolnych", które odbędzie się 21 października 2015r.(środa) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.
W dniu 25 września br. dziewięć par świętowało swój małżeński jubileusz 50 - lecia oraz 2 pary 60 - lecia wraz z przedstawicielami Urzędu gminy Dzierzążnia z wójtem Witoldem Pająkiem na czele, sekretarzem Gminy i Kierownikiem USC. Państwo Jadwiga i Jerzy Kowalscy, wspólnie przeżyli 60 - lat, którzy jako jedyni nie odebrali w piątek medalu przyznawanego „złotym parom” przez prezydenta RP. Otrzymali za to dyplom. Na uroczystości nie byli Państwo Danuta i Włodzimierz Matusiewiczowie, którzy też przeżyli wspólnie 60 lat. Natomiast do wszystkich jubilatów skierowane były serdeczne życzenia składane m.in. przez wójta Witolda Pająka oraz przez kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bożenę Markowską. Wraz z jubilatami na uroczystość przybyły ich najbliższe rodziny i (tradycyjnie już) uczniowie Szkoły Podstawowej w Kucicach, którzy swoje gratulacje wyrazili w piosenkach i wierszach. Wspólnie przeżyły 50 lat dziewięć następujących par; Barbara i Henryk Ciećwierz ze Starego Gumina są rodzicami Renaty, Agnieszki, Edyty i Roberta. Mają dziewięcioro wnucząt i dwie prawnuczki. Jadwiga i Jerzy Kowalscy z Nowego Gumina - para, która przeżyła wspólnie 60 lat. Rodzice Barbary i Waldemara, mają sześcioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Marianna i Marian Wierzchowscy z Błomina Gumowskiego są rodzicami Beaty, Iwony i Agaty. Mają sześcioro wnucząt i troje prawnucząt. Gabriela i Lech Traczyk ze Starego Gumina są rodzicami Agnieszki, Bogusławy i Piotra i dziadkami ośmiorga wnucząt. Małgorzata i Stanisław Rokitniccy z Błomina Gumowskiego są rodzicami Krzysztofy, Jacka i Pawła. Mają pięcioro wnucząt i jedną prawnuczkę. Jadwiga i Stanisław Szczepek z Nowego Sarnowa są rodzicami Marka, Doroty i Andrzeja. Mają ośmioro wnucząt. Jadwiga i Stanisław Kadeccy z Dzierzążni są rodzicami Agaty i Jacka. Mają pięcioro wnucząt. Wacława i Wojciech Wesołowscy z Nowego Gumina są rodzicami Aleksandra. Mają dwoje wnucząt. Lucyna i Jerzy Garlejowie z Przemkowa są rodzicami Agnieszki i Wojciecha i dziadkami czworga wnucząt.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, w obszarze rozwój produkcji prosiąt należy składać w terminie od dnia 19 października 2015r. do dnia 17 listopada 2015r.
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiór odpadów w dniu 8 września 2015r. w Remizie Starczewo i w Remizie Dzierzążnia. W dniu 9 września 2015r. odbiór odpadów w Nowych Kucicach (dawny SKR) i Remizie Nowe Sarnowo.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) wprowadza ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji w załączonym pliku.
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
Trwają zapisy na kurs chemizacyjny w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pokój 24 lub MODR Oddział Poświętne pod numerem tel. 23/ 663 07 55. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Gmina Dzierzążnia realizuje projekt “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożony przez Gminę Dzierzążnia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty systemowe” został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 28.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Czas realizacji projektu 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina pozyska 246 088 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę jakości świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w trzech oddziałach przedszkolnych przy dwóch Szkołach Podstawowych w Dzierzążni i Nowych Kucicach. Środki zostaną przeznaczone do zakupu wyposażenia w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i jednym oddziale przedszkolnym w Nowych Kucicach w postaci zabawek i pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Projekt przewiduje także budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach I Szkole Podstawowej im. Marii. Konopnickiej w Dzierzążni. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizację toalet dla personelu, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie kuchni, zakup i montaż mebli, wyposażenie wypoczynkowe, oraz meble do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy.
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje informacje o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2013r. ważnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dotyczących naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegółowe informacje w załączniku.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne