Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizator

Wójt Gminy Dzierzążnia

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni

Cel konkursu

1)  upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej, promowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska,

2) propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów

3) propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,

4) rozbudzanie zainteresowań uczniów zagadnieniami ekologicznymi,

5) wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zrozumienie współzależności człowieka i środowiska,

6) integracja środowisk szkolnych,

7) promocja Gminy Dzierzążnia oraz Szkół z terenu Gminy.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest test wiedzy ekologicznej – w formie quizu.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dzierzążnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klasy 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu- konkurs wiedzy ekologicznej.
 2. Uczestnik konkursu wypełnia formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wiedzy ekologicznej, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Uczestnicy konkursu będą odpowiadać pisemnie na pytania.
 4. Do każdego pytania będą wskazane odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt.
 5. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą oni kolejno 1, 2 i 3 miejsce, w zależności od liczby uzyskanych punktów.
 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przeprowadzona zastanie dogrywka.
 7. Pytania konkursowe opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły następujących zagadnień:
 • ekologii,
 • problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
 • klimatu Ziemi (budowa atmosfery; źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)
 • sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami, oszczędzanie energii)
 • przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem najbliższego regionu.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2023 r. do godz. 14.00
 2. Szkoła przekazuje zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi do Urzędu Gminy w Dzierzążni, nie później niż do dnia 18 września 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego "Dzierzążnia dla środowiska" – 22 września 2023 r.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.