Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

 

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

 
 
 
 

Świadczenia z pomocy społecznej:

Zasiłek  stały:

Komu przysługuje:

 1.  Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj.634 zł).
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu     wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj.  514zł na osobę)

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 604 zł miesięcznie.
 2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 604 zł.

Definicje:
 
-kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 634 zł
 
-kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie
 
-osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

-rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 
-całkowita niezdolność do pracy : oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 

-niezdolność do pracy z tytułu wieku: zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2012.poz. 637 oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. poz. 1544 o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.


W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 
 
 
 

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

1. Długotrwałą chorobę
2. Niepełnosprawność
3. Bezrobocie
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Komu przysługuje :

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł)
 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514 zł na osobę).  

Jaka wysokość:

 1.  W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Definicje

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 634 zł 
kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie 
osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe 
rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.   

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

 
 
 
 

Zasiłek celowy:

Przysługuje w szczególności: na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu.  

Komu przysługuje :

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł)
 2.  Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514 zł na osobę)
 3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinyspecjalny zasiłek celowy ,– pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową
 4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej 
  Jaka wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Definicje:  

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 634 zł

kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie

osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

osoba bezdomna: osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 
 
 
 

 

Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne:

Komu przysługuje:

 1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności   zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 2. osobie pobierającej zasiłek stały
 3. osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym 

 

Usługi  opiekuńcze w  miejscu  zamieszkania

Komu przysługują :

Osobie samotnej
, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Odpłatność i zakres:   Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada Gminy w drodze uchwały nr 102/XVI/2004 z dnia 30.09.2004r. ustala w szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Zasady odpłatności na usługi opiekuńcze określa poniższa tabela: 

Dochód na osobę w rodzinie(% dochodu określonego w art.8 ust.1-3 ustawy o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Odpłatność podopiecznego ( osoby samotne nie mające rodziny zobowiązanej do alimentacji)

Odpłatność   podopiecznego (   osoby samotnie gospodarujące)

Odpłatność podopiecznego

 

Powyżej

100-125 %

10 %

15 %

50 %

 

Powyżej

125-150 %

15 %

20 %

60%

 

Powyżej

150 -200 %

20 %

25 %

90 %

 

Powyżej

200 -300%

25 %

30 %

100 %

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: -pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej,
 2. Opieki higieniczno - sanitarnej: -mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 3. Pielęgnacji zleconej przez lekarza.
 4. Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: -podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, -organizowanie spacerów, czytanie
 
 
 
 

Dożywianie

 

 Wskazówki w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 ( M.P. z 2013 r. Nr 221)

1) Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

2) Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. W przypadku nieprzystąpienia przez gminę do Programu (niepodpisania umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) gmina realizuje zadania obowiązkowe określone w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, finansując je ze środków własnych (bez dotacji z budżetu państwa).

3) Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4) Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość dotacji ustalana jest między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i jest określona w umowie o udzielenie dotacji gminie.

5) W związku z tym, że Program zakłada wsparcie finansowe przez Rząd z budżetu państwa gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wszelkie działania gmin w zakresie realizacji ww. zadań oparte są o obowiązujące przepisy o pomocy społecznej.

 
 
 
 

6) Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. -uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

,- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

7) Program przewiduje również wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

 

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

8) Warunkiem przyznania pomocy, o której mowa w pkt 7, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

 

.