Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizator

Wójt Gminy Dzierzążnia

Koordynator Konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni

Cel konkursu

 1. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy ekologicznej, promowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska;
 2. Rozbudzanie zainteresowań uczniów zagadnieniami ekologicznymi;
 3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci;
 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
 5. Rozwijanie wyobraźni uczniów, bazując na doświadczeniach.
 6. Integracja placówek szkolnych i promocja w środowisku lokalnym.
 7. Promocja Gminy Dzierzążnia oraz Szkół z terenu Gminy.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celami konkursu o tematyce promującej postawy ekologiczne pod hasłem „Dbam o środowisko”.

Dla kogo

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dzierzążnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci od przedszkola do klasy 8 szkoły podstawowej.

Zasady

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez złożenie formularza zgłoszenia udziału stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z pracą konkursową.
 2. Każdy uczestnik konkursu (osoba niepełnoletnia) zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie.
 3. Uczestnik konkursu przygotowuje własnoręcznie i samodzielnie pracę konkursową o tematyce określonej w §2 regulaminu.
 4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 5. Praca konkursowa może być przygotowana dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki, ołowki, flamastry, wydzieranki itp.. Niedopuszczone zostaną prace przy użyciu nietrwałych i sypkich materiałów.
 6. Format pracy – A3.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie oraz Pracę konkursową należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2023 r. do godz. 14.00
 2. Szkoła przekazuje zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi do Urzędu Gminy w Dzierzążni, nie później niż do dnia 18 września 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie Ekologicznego pikniku rodzinnego "Dzierzążnia dla środowiska" – 22 września 2023 r.

Nagrody

 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.