Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

DODATEK WĘGLOWY

Wzór wniosku o dodatek węglowy zatwierdzony.

Można ubiegać się o pieniądze.

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 11 sierpnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Składanie wniosków

Wnioski prosimy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dzierzążni – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Dzierzążni (I piętro), tel. 23 661-59-04
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia
  • lub w formie elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z formularzem wniosku, jego dokładne wypełnienie oraz opatrzenie podpisem osoby wypełniającej.

Formularze w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy w Dzierzążni (sala konferencyjna - 1 piętro, sekretariat lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni).

Formularz wniosku do wydrukowania dostępny poniżej

 
 
 
 

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000,00 zł,
należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 roku
.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia
określonego kryterium dochodowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się: 

  • węgiel kamienny,
  • brykiet,
  • lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.