Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy z Lokalną Grupą Działania Przyjazne Mazowsze

(Ważna informacja!)

Wielka szansa na pozyskanie środków na realizację własnych pomysłów i rozwój regionu!

Już od lutego rozpoczynamy nabory wniosków dla beneficjentów z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze” obejmującego gminy:
Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż-miejska i Raciąż-wiejska.
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Przyjazne Mazowsze” zachęca mieszkańców gmin z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do zapoznania się z wzorami wniosków, które zamieszczone są na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz do tworzenia koncepcji projektów. Pierwszy nabór na „małe projekty” przewidujemy w lutym 2010 roku, kolejny na „Odnowę i rozwój wsi” w marcu 2010 r. na pozostałe działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w kwietniu 2010 roku. Harmonogram naboru wniosków na lata 2009-2014 zamieszczony jest w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie można składać projekty na warunkach takich samych jak określone zostały w trzech działaniach Osi 3 PROW 2007-2013 oraz na tzw. „Małe projekty”. Aktualnie Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Przyjazne Mazowsze” dostępna jest na stronie internetowej www.msdr.pl.

Projekty dla beneficjentów – procedura wyboru
Będziemy wspierać tych wszystkich, którzy przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, rozwoju kultury, sportu, turystyki, kreowania produktów lokalnych, poprawy wizerunku obszaru, tworzenia miejsc pracy - rolników, przedsiębiorców, twórców, przedstawicieli organizacji i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich tych, którzy mają pomysły na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności.
Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy wnioskodawcom jest zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju. W strategii Lokalna Grupa Działania zawiera, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji, określa lokalne kryteria wyboru i sposób oceny projektów. LGD uzgadnia termin naboru z Urzędem Marszałkowskim, zbiera projekty od beneficjentów, dokonuje, za pośrednictwem wybranej Rady Decyzyjnej, oceny ich zgodności ze strategią. Następnie wybiera projekty do dofinansowania, ustala listy rankingowe według określonych przez w strategii kryteriów oceny. Listy przekazuje do odpowiednich instytucji wdrożeniowych, gdzie projekty poddawane są już tylko ocenie formalnej. W przypadku stwierdzonych braków, beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia a następnie zawierane są stosowne umowy. Fundusze na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Biuro LGD, spotkania, szkolenia i doradztwo

Od 10 listopada funkcjonuje biuro LGD, które mieści się w budynku hotelu MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.
Biuro czynne jest w godzinach od 7.00 do 15.00.
W czasie trwania naboru pracownicy biura będą wspierać potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków, doradzać, szkolić itp. W gminach zostaną zorganizowane spotkania informacyjno- szkoleniowe dla mieszkańców. O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Biura LGD Przyjazne Mazowsze pod numer telefonu 023 661 31 61.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, spotkań i szkoleń dla chcących skorzystać z funduszy unijnych będą udostępnione na stronach internetowych naszego stowarzyszenia, a także gmin i starostwa powiatowego w Płońsku oraz za pośrednictwem mediów lokalnych.

Opracowała: Danuta Kucińska
Biuro Lokalnej Grupy Działania