Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy domowej?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, Kancelaria Sejmu s. 2/34

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Kogo dotyczy przemoc domowa?

a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,

c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,

d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,

g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletniego

– wobec których jest stosowana przemoc domowa;

Pamiętaj przemoc domowa jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

 • jednostek pomocy społecznej
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz Niebieska Karta A: wypełnienie go wszczyna procedurę. W przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej. Formularz wypełnia jeden z przedstawicieli ww. podmiotów.

Formularz Niebieska Karta B: jest przekazywany osobom doznającym  przemocy domowej; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia).

Formularz Niebieska Karta C: wypełniają członkowie zespołu bądź grupy diagnostyczno – pomocowej na posiedzeniu , w obecności zaproszonej osoby , co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą domową.

Formularz Niebieska Karta D: również wypełniają członkowie zespołu bądź grupy diagnostyczno – pomocowej  w obecności osoby wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy diagnostyczno – pomocowej.

Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej prowadzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 289, 535 i 1606) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy domowej. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwała Nr 334/XLV/2023 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 lipca 2023r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  w  Gminie Dzierzążnia  oraz Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dzierzążnia.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dzierzążnia funkcjonującym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni wchodzą:

 1. Małgorzata Czyżewska – przewodniczący Zespołu, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni;
 2. Małgorzata Rudzińska – zastępca przewodniczącego Zespołu, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni;
 3. Aneta Kopera – sekretarz Zespołu , przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach;
 4. Beata Garlej – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dzierzążni.;
 5. Jarosław Wiśniewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Płońsku; w ramach  nieobecności dzielnicowego na zastępstwo wyznaczono poniższe osoby:                                                    1) Robert Reszczyński  - asp. szt. ; Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.                                                 2) Daniel Zieliński - asp. szt. ; Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.
 6. Jarosław Wiśniewski -  przedstawiciel GKRPA w Dzierzążni ;
 7. Marta Zbrzeźna – przedstawiciel Grupa Zdrowie w Dzierzążni ;
 8. Maciej Skowronek – kurator sądowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Płońsku

Przewodniczący Zespołu powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

Wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące przemocy w rodzinie możesz omówić z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12-00-02,

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Al. Jerozolimskie 155 , 02-326  Warszawa

02-326 Warszawa

Infolinia 801 120 002

Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy domowej.

Osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzążni – z pracownikami socjalnymi : w godzinach pracy Ośrodka od 8.00 – 16.00 , tel. 23 661 – 59 - 04  wew.43 oraz dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Płońsku .