Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Rozwój gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny uzależniony jest od czynników niezależnych od człowieka – ziemia, klimat, surowce, warunki topograficzne, kapitał, oraz zależnych od człowieka– wpływ polityki państwa, uwarunkowania polityczne lub gospodarcze, oraz zależności od innych czynników zewnętrznych. Zależności te mają istotny wpływ na działalność jednostki samorządowej jaką jest Gmina Dzierzążnia.

Nowe zasady funkcjonowania Państwa Polskiego po 1 maja 2004 narzucają na samorządy inne zasady zdobywania i wykorzystywania środków finansowych. Władze samorządowe powinny starać się pozyskiwać środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych funduszy: europejskich, z budżetu państwa, ochrony środowiska i osób prywatnych które będą inwestowane w gminie.

 
 
 
 

Unia Europejska chcąc wyrównać różnice między regionami wspólnoty proponuje kilka programów kierowanych szczególnie do jednostek samorządowych. Ważne jest zatem by na szczeblu gminnym starać się w jak największym stopniu wykorzystać tę szansę. Realizacja inwestycji z funduszy Europejskich może się przyczynić nie tylko do poprawy infrastruktury technicznej, lecz także wpłynie na generowanie nowych miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy może zahamować migrację wykształconej młodzieży do miast. Odpływ młodych, wykształconych i aktywnych ludzi jest jednym z największych problemów mogących trwale zagrozić dalszemu rozwojowi Gminy Dzierzążnia. Chcąc zapewnić rozwój nowoczesnych technologii i doskonalenie zawodowe ludzi aktywnych zawodowo powinny powstawać punkty stałego dostępu do internetu. Brak pracy, perspektyw na przyszłość i bieda są realnymi czynnikami, które będą zaczątkiem powstawania patologii społecznych. Ograniczeniem tego zjawiska może być czasowe zatrudnianie bezrobotnych do prac interwencyjnych. Brak zajęć i trudna sytuacja finansowa młodych ludzi może przyczynić się do wzrostu wykroczeń kryminalnych. Dlatego ważna jest prewencyjna działalność Gminnej jednostki Policji w ograniczaniu tego typu zdarzeń.

 
 
 
 

Problemem ograniczającym rozwój sportowych umiejętności dzieci i młodzieży jest brak profesjonalnego zaplecza sportowego. Służyłoby ono nie tylko do zajęć szkolnych, ale i do organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Wyzwaniem stojącym przed urzędnikami samorządowymi będzie dostosowywanie działalności urzędów do nowych zasad funkcjonowania oraz kreowania pozytywnego wizerunku swojej Gminy. Brak tych działań może przycznić się do małego zainteresowania potencjalnych inwestorów tym terenem.

Unia Europejska szczególny nacisk kładzie na inwestycje infrastrukturalne, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności terenu – przede wszystkim przebudowa i modernizacja sieci drogowej, jak i tych związanych z ochroną środowiska. Budowa sieci kanalizacyjnej, recklingiem surowców wtórnych oraz zagospodarowaniem odpadów gospodarczych

 
 
 
 

Poprawiając warunki bytowe mieszkańców nie należy zapomnieć o wyglądzie krajobrazu, którego wygląd naturalny powinien być zachowany.

Likwidacja granicy zachodniej i otwarcie rynków Wspólnoty stawia przed polskim rolnictwem szanse pozyskania nowych konsumentów dla swoich produktów pod warunkiem, że żywność będzie spełniała odpowiednie wymogi.

Spełnienie tych wymogów przez rolników związane jest z wykonaniem koniecznych inwestycji dostosowywujących gospodarstwa do wymogów UE, prace te wiążą się z znacznymi nakładami finansowymi. Brak środków finansowych, nieumiejętność i niechęć korzystania z sektorowych programów operacyjnych może realnie wykluczać poszczególne gospodarstwa z produkcji artykułów żywnościowych. Alternatywą dla tych gospodarstw jest agroturystyka wekendowa, która może być dodatkowym źródłem dochodu.