Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Lokalny Plan Rozwoju jest konieczny dokumentem szczegółowo określającym zadania i cele rozwojowe społeczności lokalnej. Wymóg przygotowania Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia wynika z zapisów rządowego dokumentu Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Plan jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia .przyjętej uchwałą Nr 91/XIV/2004 Rady Gminy Dzierzążnia z 30 czerwca 2004r. „Strategiczne Cele Rozwoju Gminy Dzierzążnia” są celami „Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzażnia”. Do realizacji kierunków zawartych w celach operacyjnych „Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia” służą zadania, prowadzące do ich wykonania. Okres realizacji inwestycji i projektów, oraz źródeł ich finansowania w Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Dzierzążnia jest przewidziany na lata 2004-2006. Dokument ten przedstawia także informacje na tematy planowanych zadań inwestycyjnych na lata następne (2007-2013)

 
 
 
 

Najwięcej zadań będzie realizowane z zakresu infrastruktury technicznej tzn: przebudowa dróg gminnych; unowocześnianie bazy oświatowej; inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz zadania o znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia przedstawia obecny stan gminy tzn: położenie, warunki klimatyczne, glebowe, społeczne i gospodarcze. Przedstawienie tych uwarunkowań pomocne jest w określeniu zadań inwestycyjnych jakie są do wykonania w przyszłości na terenie Gminy Dzierzążnia. Określenie tych potrzeb oraz sposób ich realizacji jest wymagane do zapewnienia środków finansowych (własnych, z budżetu państwa i strukturalnych UE) na priorytetowe działania samorządu, oraz będzie wpływał na efektywność ich wykorzystania. Poprzez strategiczne działania oraz długofalowe programowanie i konsekwentną realizację programu powinny zostać rozwiązane podstawowe problemy Gminy Dzierzążnia.

Lokalny Plan Rozwoju ma przygotować i włączyć w proces wyznaczania priorytetowych zadań lokalną społeczność, czyli bezpośrednich odbiorców działań.

Dokument ten zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni określi plany inwestycyjne oraz procedurę realizacji zadań Gminy na lata 2004-2006 z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej.