Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 3 kwietnia 2011 roku

Zasady wyborów:


1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza

4 tys. ha ( okręg jednomandatowy ) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha ( okręg dwu mandatowy ) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu , wybiera się tylko jednego przedstawiciela,
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymują największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i Delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydatów, oświadczenie o zgłoszenie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl .
Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR.

5. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy / Miasta najpóźniej 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.