Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

Dokumentem definiującym stosunek władz lokalnych między innymi wobec przedsiębiorczości na ich terenie jest strategia rozwoju regionalnego, która powinna faktycznie odzwierciedlać dążenia danej społeczności lokalnej. Strategia powinna zawierać kilka podstawowych elementów składowych, a dokładny plan projektów inwestycyjnych powinien przedstawiać Lokalny Plan Rozwoju.

Charakterystyczne dla Lokalnego Plan Rozwoju, są dane dotyczące oceny istniejącego stanu gminy, założenia rozwojowe gminy, harmonogram ich realizacji oraz źródła środków pieniężnych potrzebnych do wykonania inwestycji.

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Dzierzążni przedstawia dwa okresy pierwszy do 2006 roku, gdzie są zawarte szczegółowe plany inwestycyjne; drugi okres do 2013 r plany w ogólnym zarysie.

Poniżej zostały przedstawione główne kierunki rozwoju i problemy związane z ich realizacją.

 
 
 
 

1. Zagospodarowanie terenów, rekultywacja i ochrona środowiska.

 • Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
 • Dbałość o utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego.
 • Wspieranie technologii przyjaznych środowisku.
 • Zachowanie naturalnego krajobrazu Gminy
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód gruntowych
 • Szkolenia i prezentacje mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
 • Zachęcanie mieszkańców Gminy do recyklingu i powtórnego przetwarzania odpadów.
 • Rekultywacja gminnego wysypiska z przeznaczeniem pod zalesienie do 31-12-2009r
 • Aktywna współpraca gmin w zakresie nowoczesnych technologii ekologicznych (budowa powiatowego wysypiska śmieci)
 • Podnoszenie skuteczności organów władzy lokalnej w egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska
 • Zorganizowanie i zamiarze  przystąpienia Gminy Dzierzążnia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego w Płońsku.( Uchwała Nr 84/XII/2004 Rady Gminy w Dzierząźni z dnia 25 maja 2004 
 
 
 
 

2. Przedsiębiorczość i aktywizacja ludności

 • Aktywna polityka samorządu w walce z bezrobociem
 • Pomoc merytoryczna i prawna mieszkańcom, przy tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów.
 • Podnoszenie poziomu wykształcenia i ukierunkowania kwalifikacji siły roboczej na potrzeby rynku lokalnego
 • Dostęp do aktualnych ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Tworzenie struktur społeczeństwa informacyjnego.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych.
 • Wsparcie organizacji kursów doskonalenia, szkoleń, spotkań mających na celu reorganizację struktury kwalifikacji zawodowej mieszkańców.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu stypendialnych środków pomocowych.
 • Wspieranie przedsiębiorstw zatrudniających bezrobotnych z terenu gminy.
 • Szerokie spektrum prac interwencyjnych na terenie gminy.
 • Utworzenie na stronach www.Urzędu Gminy "Kiosku z Pracą" (oferty bezrobotnych i ich specjalnościach z terenu gminy)
 • Organizacja punktów stałego dostępu do Internetu.
 • Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 
 
 

3. Rolnictwo

 • Ulepszanie struktur wewnętrznych gospodarstw rolnych.
 • Reorientację potencjału produkcyjnego rolnictwa.
 • Polepszanie warunków pracy i życia mieszkańców gminy.
 • Rozwój alternatywnych działów rolniczych (agroturystyka)
 • Zachowanie krajobrazu i historycznych właściwości terenów rolniczych.
 • Pomoc w dostosowywaniu gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.
 • Stworzenie stałego dostępu rolników do informacji instytucji rządowych (ARR, ARiMR)
 • Zmniejszenie zbóż w strukturze zasiewów do 60% wykorzystywanie potencjału produkcyjnego nowych odmian roślin uprawnych.
 • Tworzenie nowoczesnych, zgodnych z normami UE punktów skupu produktów rolnych.
 • Kształtowanie wyglądu przestrzennego miejscowości .
 • Zalesianie gleb o słabych klasach bonitacyjnych.
 • Trwały rozwój lasów.
 • Modernizacja i budowa nowych sieci melioracji użytków rolnych.
 • Propagowanie upraw ekologicznych ( mięta pieprzowa ) i roślin przemysłowych (rzepak)
 
 
 
 

4. Turystyka, kultura i sport

 • Stworzenie dobrze rozwiniętego zaplecza edukacyjnego i rekreacyjnego.
 • Promocja aktywności kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Promocja walorów krajobrazowych terenu gminy.
 • Rozbudowa istniejących placówek oświatowych.
 • Sprzedaż majątku Gminy inwestorom z przeznaczeniem pod inwestycje agroturystyczne.
 
 
 
 

5. Opieka zdrowotna

 • Więcej specjalizacji lekarskich, z których będą korzystać mieszkańcy w Gminnym ośrodku zdrowia.
 • Informatyzacja gminnych placówek ochrony zdrowia.
 • Dostosowanie otoczenia dla potrzeb niepełnosprawnych oraz inwestycje ułatwiające wykonywanie świadczeń.
 • Aktywizacja ludzi niepełnosprawnych
 • Remont, modernizacja budynków, sal służących ochronie zdrowia, dostosowanie do wymagań zgodnych z normami.
 • Organizowanie dyżurów całodobowej opieki.
 • Zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, w tym wprowadzenie powszechnej profilaktyki stomatologicznej Zakup sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów 
 
 
 
 

6. Bezpieczeństwo publiczne

 • Utrzymanie w ciągłej mobilności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Aktywna współpraca z Policją w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.
 • Łagodzenie skutków wystąpienia katastrof żywiołowych i technicznych.
 • Modernizacja i unowocześnianie sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego.
 • Wsparcie prewencyjnych działań Policji, Straży Pożarnej, Służb Medycznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Stworzenie ram skutecznej i szybkiej współpracy pomiędzy państwowymi jednostkami obrony cywilnej w sytuacjach wymagających wzajemnej pomocy.
 • Wspieranie i uzupełnianie działań w zakresie zapobiegania katastrofom, przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych za obronę cywilną oraz interwencje w przypadku katastrof 
 
 
 
 

7. Inwestycje i metody stymulowania rozwoju gospodarczego.

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.
 • Rozwój infrastruktury technicznej Gminy.
 • Różnicowanie źródeł dochodów, mieszkańców.
 • Prowadzenie strony internetowej BIP
 • Aktualizacja danych o Gminie w środkach masowego przekazu i w internecie.
 • Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gminy.
 • Współpraca gmin sąsiedzkich w zakresie dużych inwestycji.
 • Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy w ramach porozumienia Powiatu z Gminą
 • Dbałość o dobry stan sieci dróg gminnych.
  • zwiększanie nakładów na utrzymanie i konserwację nawierzchni drogowych.
  • współpraca z powiatem i województwem w zakresie utrzymania
  • pozyskiwanie środków z budżetu państwa i środków Unii Europejskiej
 • Pomoc inwestorom w realizacji ich planów rozwojowych