Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 41/V/2019
RADY GMINY W DZIERZĄŻNI
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

       Dokonuje się wyboru metody ustalania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej
w § 2 ust. 1 lub 2.


§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie od mieszkańca, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie od
mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


§ 3.

      Traci moc Uchwała Nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Krzysztof Andrzej Zimny