Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych z terenu

Gminy Dzierzążnia w 2021 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 grudnia o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia na temat programu ,,Czyste Powietrze".
Szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020”
Kampania 16 dni bez przemocy
Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy w Dzierzążni na sali konferencyjnej.
Kilka małych kotków potrzebuje nowych opiekunów i ciepłego zakątka. Obecnie znajdują się w miejscowości Gumowo, więcej informacji w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w pok. nr 36 lub pod nr tel. 23 661 59 04 w. 46
Gmina Dzierzążnia w 2021r. przystąpiła do realizacji zadania pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap V". Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26 132,00zł. W dniu 28 września 2021r. został podpisana umowa.
Zapraszamy do udziału w konkursie konkursie fotograficznym "Powiat płoński w obiektywie." Zdjęcia zostaną również wykorzystane do gry Memory, w ramach projektu współpracy CERS. Konkurs trwa jeszcze do piątku, 12 listopada 2021r.
Realizację zadania publicznego powierzono: - Klub Sportowy "GKS GUMINO" - dotacja w kwocie 6 300 zł - Młodzieżowy Klub Sportowy "MAZOVIA BŁOMINO" DOTACJA W KWOCIE 5 200ZŁ
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. rozpoczną się zapisy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021.
Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Dzierzążnia.
Komunikat 99/2021 z dnia 26.10.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kucice gmina Dzierzążnia
Komunikat 98/2021 z dnia 26.10.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sarnowo gmina Dzierzążnia
Organizacje pozarządowe z całego województwa, oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu lub zmianach programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok.
Gmina Dzierzążnia zamierza ubiegać się o środki w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje, o prowadzonych działaniach przez Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP Płońsk ukierunkowanych na ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego, jak również spożywanie alkoholu w rejonie sklepów w miejscowości Dzierzążnia oraz Urzędu Gminy w Dzierzążni.
Od 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć KAŻDY właściciel nieruchomości.