Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Jak zgłosić obecność IGO?

Zgłoszenie zawierać powinno:

  • ·         imię i nazwisko bądź nazwę zgłaszającego, jego adres lub siedzibę, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu;
  • ·         nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla UE bądź dla Polski;
  • ·         liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  • ·         miejsce i datę stwierdzenia obecności IGO w środowisku;
  • ·         fotografię potwierdzającą obecność IGO w środowisku, w przypadku gdy została wykonana.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności na elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej.

Wójt (burmistrz albo prezydent miasta) dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszenia, a w przypadku, gdy zawiera ono braki formalne – wzywa zgłaszającego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, jeśli nie zostało uzupełnione albo dotyczy stwierdzenia obecności tego samego IGO i w tym miejscu, co już wpisany gatunek do Rejestru inwazyjnych gatunków obcych (RIGO).

W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zgłoszenie zawierające braki formalne dotyczy IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo dla Polski, podlegającego szybkiej eliminacji, wójt (burmistrz albo prezydent miasta) postępuje z tym zgłoszeniem w sposób określony w art. 16.

Powyższe przepisy nie są stosowane, jeżeli obecność IGO w środowisku stwierdzą: regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ), dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego albo Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego na obszarze właściwości każdego z tych organów. Jeśli jest to poza tym obszarem, wówczas informacje o IGO podlegającym szybkiej eliminacji przekazuje się podmiotowi właściwemu do podjęcia działań zaradczych (przepisów powyższych nie stosuje się) zaś do IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę – stosuje się przepisy art. 16 ust. 1-7.