Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Informacja dla podmiotów wpisujących się do RDR o konieczności wpisu do Rejestru BDO czy aktualizacji wpisu

Informacja o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w Państwa gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czyli do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) podmiot uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, z uwagi na brzmienie przepisu z art. 50 ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o odpadach. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Ponadto należy pamiętać, że ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do Działu XV dla podmiotów, które nie odbierają odpadów komunalnych w danej gminie, a są wpisani do RDR tej gminy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej obsługującej Państwa urząd komunikatu przypominającego przedsiębiorcom z Mazowsza o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w Państwa gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załączony komunikat ma pomóc naszym przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami ustawy                  o odpadach.

 
 
 
 
 
 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk potwierdza gotowość odbioru nieczystości ciekłych zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną usytuowaną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk, która stanowi własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Usługi będą świadczone, jeżeli spółka będzie posiadała możliwości techniczne ich realizacji.

Pismo znak L.dz. 976/ZOM/2023 z dnia 01.08.2023r.                                                               dotyczy zezwolenia nr ERO.6233.2.2020 z dnia 28.08.2020 roku.