Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzążni

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownicze: pracownika biurowego

 

  1. 1.     Nazwę i adres jednostki;

Gminna Spółka Wodna w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

  1. 2.     Określenie stanowiska;

Pracownik Spółki Wodnej

  1. 3.     Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,   a które dodatkowe;

Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie: średnie (mile widziane z zakresu rolnictwa)

3)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     wymagany minimum dwuletni staż pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne przez okres minimum 2 lat

8)     dobra znajomość obsługi komputera(programów graficznych)

9)     dysponowanie własnym pojazdem

Wymagania dodatkowe:

1)     preferowane doświadczenie pracy w terenie

2)      zdolność szybkiego przyswajania informacji,

3)      dyspozycyjność,

4)      zaangażowanie, kreatywność,

5)      dokładność, samodzielność,

6)      Prawo jazdy kat B.

7)     znajomość programów komputerowych: System Informacji Prawnej, program pakietu Office

8)     Umiejętność sporządzania kosztorysów w programie kosztorysowym NORMA

  1. 4.     Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

1)      prowadzenie ewidencji członków GSW Dzierzążnia,

2)      sporządzanie wymiaru i prowadzenie ściągalności składek na działalność statutową spółki,

3)      organizowanie robót na terenie GSW Dzierzążnia,

4)      nadzór nad robotami konserwacyjnymi prowadzonymi na urządzeniach melioracyjnych szczegółowych,

5)      rozliczanie robót i sporządzanie sprawozdań dla Zarządu GSW Dzierzążnia,

6)      prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie działania GSW Dzierzążnia,

7)      przygotowywanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Dzierzążnia.

  1. 5.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

2)    list motywacyjny,

3)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, (np.: dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

4)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia z zakładu pracy, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata),

5)    oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    oświadczenie o stanie zdrowia,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV i oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie czytelnie przez osobę składającą ofertę.

 

  1. 6.     Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: do Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia lub pocztą na adres: Gminna Spóła Wodna
w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2021 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika biurowego Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzążni”. Dokumenty, które wpłyną do Gminnej Spółki Wodnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
w Dzierzążni zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracownika biurowego lub jego unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny. O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową. Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.
Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w GSW Dzierzążnia zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Członkowie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej

w Dzierzążni

 

Dzierzążnia, 11 stycznia  2021 r.