Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

                                                                                                                                               Dzierzążnia, dnia 2017.10.18

 

Nr  ORG.0012.XXIX.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni znastępującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku
 6. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 8. Podjęcie Uchwały Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum  im Jana Pawła II  oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni     
 9. Podjęcie Uchwały Nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach 
 10. Podjęcie Uchwały Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 11. Podjęcie Uchwały Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 12. Podjęcie Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

 1. Podjęcie Uchwały Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Pomianowo obręb ewidencyjny nr.19  Pomianowo w drodze przetargu 
 2.   Podjęcie Uchwały Nr 199/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Błomino Gumowskie obręb ewidencyjny nr.2 Błomino Gumowskie w drodze przetargu 
 3. Podjęcie Uchwały Nr 200/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Wilamowice  obręb ewidencyjny nr.31 Wilamowice w drodze przetargu     
 4. Podjęcie Uchwały Nr 201/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały      nr 106/XV/2016 z dnia 31 maja 2016r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice                                            
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

                    Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   24  października  2017 roku  o godzinie  13.00 w  remizie  OSP  w Dzierzążni

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski