Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPEWNIŁY ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, na jego wniosek.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
    • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
    • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
    • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
    • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

WAŻNE: Świadczenie przysługuje za każdego obywatela Ukrainy przez maksymalny okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP. Oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy).

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40,00 zł. na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu, po rozpatrzeniu wniosku, rozpatrywanego w terminie miesiąc i obejmuje okres od dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (nie wcześniej niż od 24 lutego 2022r.) do dnia złożenia wniosku.


Gdzie i jak złożyć wniosek?


Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:


    • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

Pokój Nr 1 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


Podstawa prawna:
    1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
    2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000605
    3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000608

 

WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez osoby przyjęte do zakwaterowania warunków określonych w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. posiadanie obywatelstwa ukraińskiego lub status małżonka obywatela Ukrainy oraz udokumentowanie przybycia z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 

Załączniki:

 
 
 
 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.