Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. Wzór deklaracji dostępny jest w szkole z oddziałami przedszkolnymi.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Jeśli oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 318/XLII/2023 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego dostępny jest w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w szkole podstawowej.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 3/2024 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 stycznia 2024 roku.