Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Informacja o braku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r.

Urząd Gminy w Dzierzążni informuje, iż w 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2023 roku.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 301/XL/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 lutego 2023 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł za osobę. 

Jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości 50 zł za osobę.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy gminy Dzierzążnia są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą właścicielom nieruchomości przysługuje ulga: 

· ulga za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,  

Terminy wnoszenia opłat:

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę a zagospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu płatne kartą płatniczą - Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

 

                                                    WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA

                                                                 /-/ Adam Sobiecki